คำตอบ

การยกเว้นรายวิชา กับการยกเลิกรายวิชา เหมือนกันหรือไม่ แตกต่างอย่างไรอุตส่าห์เรียนดี แต่ต้องมาติด W มา1ตัวจะไม่มีสิทธ์ได้รับเกียรตินิยมเลยหรือ เพราะอะไร ในเมื่อวิชาที่ยกเลิกติดWไปนั้นไม่ได้เป็นเพราะตัวนักศึกษาแต่เป็นเพราะตัวอาจารย์ผู้สอนเอง


คำตอบ: การยกเลิกรายวิชา กับการยกเว้นรายวิชาไม่เหมือนกัน การที่นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชา จะปรากฏในใบระเบียนผลการเรียนเป็น สัญลักษณ์ W ซึ่งไม่มีผลต่อการได้เกียรตินิยม ขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.2551 ข้อ 36 หากนักศึกษามีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  

 

โดย:อธิการบดี  02 มีนาคม 2557


พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์