คำตอบ

การขอยกเลิกรายวิชา กับ การยกเว้นรายวิชาเหมือนกันหรือไม่ แตกต่างอย่าง ไร


คำตอบ: การยกเลิกรายวิชา คือ การที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นแล้ว ต่อมาไม่ประสงค์จะเรียน นักศึกษาสามารถขอเลิกรายวิชาก่อนสอบประจำภาคการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ กรุณาอ่านเพิ่มเติมในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.2551 ข้อ 25.3 และข้อ 32.6.1 การยกเว้นรายวิชา คือ การที่นักศึกษาได้เคยเรียนรายวิชานั้นมาแล้ว (อาจจะเป็นนักศึกษาที่เคยเรียนระดับ ปวส.มา หรือ นักศึกษาที่จบปริญญาตรีมา) และนักศึกษาได้ยื่นเรื่องขอเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชานั้น ดังนั้น จึงไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นๆ หากได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชา กรุณาอ่านเพิ่มเติมในระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2549 (รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา จะบันทึกในระเบียน โดยใช้อักษร P)  

 

โดย:อธิการบดี  09 มีนาคม 2557


พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์